Vyhľadať
Close this search box.

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Zuzana Holková, so sídlom Ľudovíta Štúra 2044/5, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 482 605 09, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu v Dolnom Kubíne, číslo živnostenského registra: 530-11185 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese www.topgel.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Ing. Zuzana Holková,
so sídlom Ľudovíta Štúra 2044/5 
026 01 Dolný Kubín,
IČO: 482 605 09, 
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu v Dolnom Kubíne 
Číslo živnostenského registra: 530-11185

Prevádzka internetového obchodu (na prevádzke je možný osobný odber) :
Samuela Nováka 2194 (budova ELKOP) , 
026 01 Dolný Kubín
Prevádzka :  
PO -PIA : 9:00 – 16:00  
SO – NE : ZATVORENÉ
Telefón: +421 903 924 697
Email: info@topgel.sk

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) predávajúceho Ing. Zuzana Holková, so sídlom Ľudovíta Štúra 2044/5, IČO:  482 605 09, zapísanej v Živnostenskom registri Okresného úradu v Dolnom Kubíne pod číslom 530-11185 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.topgel.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke www.topgel.sk zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. 

Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. 

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy posiela kupujúci predávajúcemu odoslaním vyplneného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka“). Objednávka obsahuje údaje kupujúceho, druh tovarov a služieb, stanovené ceny za tovar a služby, za ktoré si kupujúci objednal na internetovej stránke predávajúceho. Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať, výhradne len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci, ktorý uzatvorili kúpnu zmluvu po vzájomnom potvrdení objednávky na internetovej stránke www.topgel.sk.

Predávajúci je povinný:
dodať, na základe potvrdenej objednávky, kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, cene a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, záručný list, dodací list, iný daňový doklad, návod na obsluhu atď. v kodifikovanej podobe slovenského jazyka, buď priamo fyzicky s tovarom, alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu kupujúceho.
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

Kupujúci bol oboznámený s tým, že objednávku odosielal s povinnosťou zaplatiť za objednávku a je povinný:
prevziať objednaný a dodaný tovar,
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
skontrolovať neporušenosť obalu, resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. Prípadné nedostatky e potrebné bezodkladne oznámiť predávajúcemu a dohodnúť sa na ďalšom postupe. 

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za závady, môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

4. Kúpna cena

Kúpna cena za tovar a služby je dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim a kupujúci s odoslaním objednávky a potvrdením predávajúcim s ňou súhlasí. Ceny uvedené na stránke www.topgel.sk sú vrátane DPH 20%.

Spoločne s kúpnou cenou sú zmluvné strany oboznámené aj s nákladmi spojenými na balenie a dodanie tovaru, poprípade platobnými poplatkami, a kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru, online platbou (prostredníctvom platobnej brány) alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. 

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

V prípade akejkoľvek zmeny kúpnej ceny, je predávajúci povinný o tejto skutočnosti vopred informovať kupujúceho telefonicky, alebo elektronickou formou, a čakať na akceptáciu od kupujúceho a až následne tovar odoslať.

Dodacie a platobné podmienky

Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

Platobné podmienky

V internetovom obchode www.topgel.sk má kupujúci možnosť uhradiť kúpnu cenu za objednávku nasledovnými spôsobmi, avšak všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy : 
Platba na dobierku, 
Prevod na bankový účet 
Platba kartou online – bezpečnostná platobná brána Stripe
V hotovosti –platba v hotovosti pri osobnom odbere.
Platba na dobierku
Objednaný tovar Vám zašleme poštou alebo kuriérskou spoločnosťou  ( Slovenská pošta, GLS ) a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. Poplatok za dobierku sa účtuje vo výške 1,50€ .
Platba prevodom na bankový účet
Po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme platobné údaje na Váš e-mail, ktorý ste uviedli pri objednávke. V prípade, že tovar nebude na sklade, budeme Vás o tom telefonicky informovať. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v mBank. Prevod prostriedkov zvykne trvať medzi rôznymi bankami približne 1-2 dni. Po prijatí platby na náš bankový účet Vám bude balík vyexpedovaný s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí. Spolu s balíkom obdržíte aj potrebné dokumenty (faktúru). 
Banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky 
IBAN: SK92 8360 5207 0042 0745 3152
BIC: BREXSKBX
Variabilný symbol: ČÍSLO OBJEDNÁVKY
Popis: meno a priezvisko, na ktoré bola objednávka uskutočnená
Rezervácia objednávky a tovaru, ktorý má byť uhradený prevodom na bankovú účet je možná len po dobu 7 dní. V prípade, že počas 7 pracovných dní nám nebude pripísaná platba na účet, objednávka bude automaticky STORNOVANÁ. O storne objednávky Vás budeme prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky informovať.
Platba kartou online – bezpečnostnou platobnou bránou STRIPE
Po vytvorení objednávky cez platobnú bránu STRIPE, zadáte potrebné údaje podľa pokynov. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite a tovar expedujeme najneskôr nasledujúci pracovný deň, pokiaľ je dostupnosť objednaného tovaru „skladom“. 
Platba v hotovosti – pri osobnom odbere
Túto možnosť je môže použiť iba pri OSOBNOM ODBERE objednávky v priestoroch prevádzky po vopred dohodnutom telefonickom dohovore. 
Objednávku si môžete vyzdvihnúť na adrese:

Ing. Zuzana Holková – Nechtový salón SJU (budova ELKOP), 
Samuela Nováka 2194, 

026 01 Dolný Kubín, 
PO-PIA: 9:00 – 16:00
SO – NE : ZATVORENÉ

Dodacie podmienky

Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke. Možnosti doručenia si zvolíte, po voľbe možnosti platby:
Kuriérska spoločnosťou GLS
Slovenská pošta
Osobný odber

Dodanie Kuriérskou spoločnosťou GLS


UPOZORNENIE!  AKO ELIMINOVAŤ ŠÍRENIE VÍRUSU COVID-19 PRI PREBERANÍ BALÍKA OD KURIÉRSKEJ SPOLOČNOSTI. 
Odporúčame Vám platiť za Vašu objednávku platobnou bránou GO PAY alebo prevodom. Pokiaľ si zvolíte platbu na DOBIERKU, kuriérovi môžete zaplatiť prostredníctvom platobnej KARTY. Chceme Vás požiadať, aby ste pre objednaný tovar prišli k vozidlu kuriéra a nevyžadovali od neho doručenie priamo pred bytové dvere, do kancelárie v obchodnom centre. Pri preberaní by ste rovnako ako kuriér mali používať ochranné pomôcky (rúško, rukavice…) a dodržiavať bezpečný odstup od kuriéra. V prípade, že sa práve nachádzate v NÚTENEJ KARANTÉNE, o tejto skutočnosti INFORMUJTE kuriéra ešte pred samotným doručením balíka! Eliminovaním nevyhnutného osobného kontaktu kuriéra s príjemcom výrazne znižujeme možnosť prenosu nákazy a tiež zrýchľujeme proces doručovania balíkov! Vo všeobecnosti Vás chceme všetkých vyzvať k zodpovednému správaniu sa a zvýšenej empatii, ktorá je teraz základným kameňom úspechu aj pri doručovaní balíkov. Za ústretovosť a pochopenie ďakujeme.

Cenník dopravy GLS kuriérom v rámci SR:
Doprava 3,90€ – pri platbe vopred bankovým prevodom 
Doprava 3,90€ – pri platbe vopred cez platobnú bránu STRIPE
Doprava 5,40€ – pri platbe na dobierku (platba prebehne kuriérovi pri preberaní balíka)
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Tovar, ktorý je skladom a je objednaný v pracovných dňoch do 9:00, Vám doručíme spravidla nasledujúci pracovný deň kdekoľvek v rámci Slovenskej Republiky. Počas víkendu a štátnych sviatkov kuriérska spoločnosť balíky neexpeduje, preto ak objednáte počas týchto dní, doba dodania sa môže predĺžiť a odošle sa nasledujúci pracovný deň. Na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali v objednávke Vám príde informácie o čísle balíka, ktorý si následne môžete sledovať, taktiež informácie o odoslaní a doručení. Kuriérska spoločnosť vopred informuje zákazníka o čase doručenia objednávky, e-mailom, sms správou na telefónne číslo uvedené v objednávke, a taktiež telefonicky.

Dodanie Slovenskou poštou
Cenník dopravy Slovenskou poštou v rámci SR:
Doprava 3,90€ – pri platbe vopred bankovým prevodom 
Doprava 3,90€ – pri platbe vopred cez platobnú bránu STRIPE
Doprava 5,40€ – pri platbe na dobierku (platba prebehne poštovému kuriérovi pri preberaní balíka, alebo pri preberaní balíka umiestneného na pošte)
Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Pokiaľ nebude kupujúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. O zvýšenej cene za prepravu budete bezodkladne informovaný.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.
Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky.

 Pri obdržaní Vašej objednávky si musíte overiť, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke a že sú nepoškodené. V prípade nezrovnalostí uveďte každú nezrovnalosť na dodací lístok vo forme ručne písaných výhrad s Vašim podpisom a tovar nepreberte.
Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a návodov a pribaleného dokladu o kúpe tovaru.  
Dodanie – Osobný odber na prevádzke  

UPOZORNENIE!  AKO ELIMINOVAŤ ŠÍRENIE VÍRUSU COVID-19 PRI OSOBNOM ODBERE + ZMENA V ODBERNOM MIESTE
Odporúčame Vám platiť za Vašu objednávku prevodom alebo platobnou kartou online, aby sa eliminoval osobný kontakt pri platení za objednávku. Pred vstupom do prevádzky, by ste mali používať ochranné pomôcky (rúško, rukavice, dezinfekciu) a dodržiavať bezpečný odstup. 
Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky. Objednávky je možné vyzdvihnúť v pracovné dni od 9:00 do 16:00 hod, mimo túto dobu po dohode. Osobný odber je nutné dohodnúť vždy telefonicky. 

!!! Platba za tovar na prevádzke je možná iba v hotovosti !!! (pokiaľ tovar nie je už vopred zaplatený prevodom, alebo platobnou kartou)

Adresa pre osobný odber:
Ing. Zuzana Holková  
Nechtový salón SJU (budova ELKOP), 
Samuela Nováka 2194, 
026 01 Dolný Kubín, 
PO – PIA: 9:00 – 16:00
SO – NE : ZATVORENÉ

Prevod vlastníckeho práva

 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia tovaru na dohodnutom mieste a vyplatenia plnej kúpnej ceny za tovar.
Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu (ak už bola vopred uhradená) za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. 

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok a doručiť ho na mailovú adresu predávajúceho info@topgel.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený bezodkladne, najneskôr však do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

V prípadoch, ak má kupujúci v súlade s občianskym zákonníkom právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Reklamačný poriadok

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.topgel.sk.
Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu vo forme vyplneného „oznámenia na uplatnenie reklamácie“, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Postup reklamácie:
Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku.

K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a priložiť vyplnené Oznámenie o uplatnení reklamácie. Toto oznámenie je potrebné vyplniť a výhradne písomne (poštou spolu s tovarom) alebo osobne doručiť na adresu predávajúceho. Predávajúci akceptuje aj oskenované oznámenie o uplatnení reklamácie a doručené na e-mailovú adresu info@topgel.sk, do predmetu správy je potrebné uviesť „Oznámenie o uplatnení reklamácie“ a meno, na ktoré bola vystavená faktúra.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Kontakt pre doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie a reklamovaného tovaru je:
Ing. Zuzana Holková 
Samuela Nováka 2194 (budova ELKOP) , 
026 01 Dolný Kubín
Telefón: +421 903 924 697
Email: info@topgel.sk

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „Môj účet“.
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.
Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
Viac informácií o súboroch cookies nájdete na tomto odkaze.

Alternatívne riešenie sporov

Na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má spotrebiteľ právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Záverečné ustanovenia

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a Obchodného zákonníka.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 01.04.2021.